11/19/2553

เปรียบเทียบหลักสูตร 44 กับ 51

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีสาระสำคัญอะไรบ้างที่คุณครู และ

บุคลากรทางการศึกษาควรรู้และทำความเข้าใจก่อนนำหลักสูตรแกนกลางฯ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
 


ไม่มีความคิดเห็น: