8/07/2554

การวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย อายุ 3-5 ปี

สวัสดีครับนักศึกษา

ขอให้นักศึกษาศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย อายุ 3-5 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลแรกเริ่มก่อนที่จะทำการ เขียนหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องศึกษาในหลักสูตร ก็คือ

มาตรฐาน 12 มาตรฐาน
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ด้าน
- ตัวบ่งชี้  (นักศึกษาต้องสร้างขึ้นมาเองจากมาตรฐาน)
- สภาพที่พึงประสงค์ ตามอายุ (เลือกอายุปีใดปีหนึ่ง ระหว่าง 3-5 ปี)
- สาระการเรียนรู้ได้แก่ สาระที่ควรรู้ มีในหลักสูตร และประสบการณ์
  สำคัญ (ดูที่มาตรฐานและตัวบ่งชี้)
- กิจกรรม (ดูตัวอย่างในหลักสูตร)

หมายเหตุ
     1. สิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำเอง คือ ตัวบ่งชี้
     2. นักศึกษา DOWNLOAD ตารางการวิเคราะห์หลักสูตรได้ที่นี่
     3. ส่ง14 สิงหาคม 2554 นะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: